sq_dgrn.gif pms001001.png pms001001.png pms001001.png
Milling Capacity
Vertical CNC 100" x 52" x 24"
20000lbs
Horizontal CNC 60" x 50" x 30"
10000lbs
Grinding Blanchard 36" x 24" x 24"
Lathe Capacity
Vtl CNC 60" Dia x 32" long
10000lbs
Horizontal CNC 60" Dia x 32" long
10000lbs
8) Okk VM5 (40x20)
2) Okk VM7 (60x30)
1) Johnford DMC2100 (80x52)
1) Haas DMC2100 (60x40)
1) Blanchard 4240 extended Z
2) You-Ji YV1200atc+C
1) You-Ji YV1000
2) You-Ji YV600
1) You-Ji YV500
3) You-Ji YV320
1) Hardinge Conquest42
1) Haas SL30 BigBore
1) Haas SL20 BigBore
20637 Krick Rd., Walton Hills, OH, 44146
(440)439-9850
Precision Machining & Surfacing
Equipment
Inspection/Reverse Engineering
Faro 9' Laser scann arm
PolyWorks Software for Inspection and reverse engineering